P. C. Stemann Rosenørn

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Poul Christian Stemann Rosenørn (1851-1911) var født på Møn som søn af amtmand, gehejmekonferensråd og indenrigsminister Mathias H. Rosenørn.


P. C. S. Rosenørn blev student i 1868 fra Randers lærde Skole og tog juridisk eksamen i 1874. Han blev derefter byfogedfuldmægtig i Randers. Fra 1878-1894 var han amtsfuldmægtig i Ringkøbing og fra 1894-1898 besatte han posten som birkefuldmægtig i [Løgstør] og herredsfoged i Års og Slet. Her var han medforfatter til en ministeriel redegørelse om fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse i Danmark.

I efteråret 1898 blev Rosenørn budt velkommen i Silkeborg efter at birkedommer Theodor Adler Lund var død 16. august samme år. Han tiltrådte embedet som byen tredje birkedommer 26. november 1898.

Det var i en travl periode, at han overtog ledelsen af byens anliggender. Som følge af lov af 7. april 1899 blev Silkeborg købstad ved årsskiftet i 1899/1900. Dermed kom han til at forestå overgangen fra handelsplads til købstad.

Han arbejdede tæt og godt sammen med den lokale dommerfudmægtig Oscar Lund og blev hurtigt en aktiv medspiller i byens anliggender og i foreningslivet.

Politisk var Rosenørn konservativ, men fra 1902 til sin afsked måtte han foreliges med de første tre socialdemokrater i kommunalbestyrelsen.

Rosenørn var medstifter af og første formand for Silkeborg Turistforening. Hans grundvigske livssyn betød endvidere, at han var aktiv i Højskoleforeningen og at han ganske kort efter sin tiltræden talte ved indvielsen af denne forenings nye bygning - Højskolehjemmet.

Ved hans afsked fremhæves også hans særlige interesse og medfølelse for ulykkeligt stillede børn - han havde således været en engageret tilsynsførende ved Himmelbjerggården.

Allerede 22. oktober 1904 forlod Rosenørn sit embede i Silkeborg og blev byfoged i Stege, hvor han døde i 1911. Han blev efterflugt som borgmester af Karl Kristian Ludvig Jürgens.

Rosenørn fik opkaldt en bænk efter sig på den sti fra Svejbæk Færgegård til Himmelbjerget, som turistforeningen fik etableret i perioden lige efter 1900.

Borgmesterhaven (beliggende Åhavevej 51-53) er opkaldt efter P. C. Stemann Rosenørn, ligesom den tilstødende Rosenørns Allé.