Schoubyes Sø

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Den kunstige sø er færdiganlagt (1960

Schoubyes Sø eller “Den kunstige sø” ligger midt i Hårup Sande i Nordskoven, øst for Silkeborg og syd for Skærbæk og Resenbro.

En kunstig sø

Schoubyes Sø opstod, da man i årene op til 1960 anlagde Nordre Ringvej og stod manglede fyldjord til konstruktion af viadukten over den daværende Langåbane og til broen over Gudenåen, hvor denne forlader Silkeborg Langsø.

Der blev derfor rettet henvendelse til skovrider Schoubye, om det var muligt at hente fyldet i en bakke i Nordskoven tæt ved Århusvej. Skovrideren kunne dog ikke acceptere, at et af skovens gode udsigtspunter forsvandt. Til gengæld kunne han tilbyde, at man kunne skaffe jord ved at grave en sø i Hårup Sande.

Aftalen blev truffet i februar 1958 og arbejdet gik derefter i gang i løbet af foråret. Skovrideren havde også tænkt på detaljerne. Der skulle ved udgravningen stå nogle småøer tilbage, så jordrugende fugle kunne være i fred for rævene – det er forklaringen på søens tre små øer.

Endvidere skulle der på et mindre område være en dybde på helt op til 2,5 m., for at de kommende fisk i varme perioder kunne søge der hen. Udsætning af fisk skulle nemlig hindre en eventuel myggeplage. Desuden var der hermed skabt et tiltrængt drikkested for skovens vildt.

Siden har søen tillige fået stor rekreativ værdi for lokalbefolkningen, idet den bl.a. anvendes til bading.

Omkring Schoubyes Sø

Søen er omgivet af nåletræsplantage og ligger i et sandigt og meget næringsfattigt område.

Den har ingen tilløb eller afløb. Det betyder at der ikke er nogen næringsstofforurening fra landbruget, da der ikke er marker i nærheden. Derfor anses den for at være den reneste af søerne i Silkeborgs omegn.

Søen har tilsyneladende siden sin opståen stabiliseret sig i en klarvandet tilstand med udbredt undervandsvegetation. Årsagen hertil er utvivlsomt den meget næringsfattige jordbund og den beskyttede beliggenhed i skov.

Da søen er så ung, må det forventes, at plante- og dyrelivet i søen ændrer sig med årene.

Schoubyes Sø er lille og lavvandet. Den har således kun en gennemsnitsdybde på ca. 0,8 meter med en maksimaldybde på 2,1 meter. Vandstanden svinger imidlertid ret kraftigt; således spirede der lyng på søbunden i de tørre somre midt i 1990’erne.

Hvorfor hedder søen sådan

Søen er opkaldt efter kongelig skovrider H. S. L. Schoubye (1896-1972). Han foreslog dog selv, at den skulle hedde ”Hårup Sø”, men Direktoratet for Statsskovvæsenet bestemte at det officielle navn skulle være Schoubyes Sø.

Litteratur

Hårup Sande og Schoubyes Sø af Hans Boe og Jan Kjærgaard Jensen, 1993.

Fakta

  • Vandsystem: Gudenå Nord
  • Oplandsareal: 0,48 km²
  • Areal: 3,16 ha.
  • Middel vanddybde: 0,8 m.
  • Maksimal vanddybde: 2,0 m.
  • Volumen (mio m3): 0,027
  • Vandets opholdstid (år): ukendt